Polityka Prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych/Polityka Prywatności
Niniejszym informujemy Panią / Pana, że świadcząc usługi szkoleniowe przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Augustyn Studio Tomasz Augustyn ul. Okrzei 26/VI/9 57-300 Kłodzko, e-mail: tomasz@augustynstudio.pl, tel.:502280847

Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. prowadzenie marketingu, w tym marketingu w portalach społecznościowych, w szczególności publikowanie zdjęć i filmów ukazujących wizerunek uczestników warsztatów i szkoleń fotograficznych prowadzonych przez Administratora w trakcie tych warsztatów i szkoleń oraz marketingu bezpośredniego, w szczególności przesyłanie informacji o usługach Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail lub za pośrednictwem urządzeń telefonicznych – połączenia telefoniczne, wiadomości SMS (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres przetwarzania
Przetwarzaniu podlegają Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu komórkowego,
 3. adres e-mail,
 4. adres korespondencyjny,
 5. wizerunek utrwalony w formie zdjęcia i/lub filmu,
 6. numer NIP.

Odbiorcy danych
Dbamy o zapewnienie poufności Pani/Pana danych osobowych i ograniczamy przetwarzanie ich przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przetwarzanie niektórych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. firmom hostingowym przechowującym nasze dane na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. firmom księgowym świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, w związku z którymi przetwarzane są Pani / Pana dane widoczne na fakturach / rachunkach,
 3. instruktorom fotografii prowadzącym własne przedsiębiorstwa i świadczącym nam usługi na podstawie stosownych umów,
 4. dostawcom usług i rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych umożliwiających świadczenie usług i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 5. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych krajów.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać, abyśmy je usunęli),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań)
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pani/Pan wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo do przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pani/Pan nam dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może nam Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 8. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail tomasz@augustynstudio.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy.